Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Aýnalary sazlap bilersiňizmi?

Hawa, biz özleşdirýäris .Siz islendik görnüşi ýa-da ululygy düzüp bilersiňiz.

Kepillik barmy?Kepillik näçe wagt?

Hawa, 5 ýyl kepillik berip bileris.

LED aýna üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, nusgalary bir hepdäniň içinde hödürläp bileris.

Gurluşyň wagty näme?

Nusga ýasamak üçin 7-15 gün gerek bolar .Düzgün sargyt önümçiliginiň wagty 30-50 gün töweregi, bu qty-a bagly.