Habarlar

 • Yşyklandyrylan aýna LED aýnasy bilen deňmi?

  Yşyklandyrylan aýnalar aslynda aýnadyr.Çyralary we aýnalary bir ýere jemleýärler, ýagtylyk çeşmesi aýnalardan geçýär, şonuň üçin adamlar daş-töweregini garaňky gurşawda aýdyň görüp bilerler.Diňe geýimçiniň üstünde däl, eýsem t üçin amatly hammamda hem gurup bolýar ...
  Koprak oka
 • How to choose a good quality LED bathroom mirror ?

  Gowy hilli LED hammam aýnasyny nädip saýlamaly?

  Vanna aýnasyny saýlanyňyzda, käbir aýnalar has açyk we käbirleri garaňky, käbirleri ak, käbirleri bolsa sary, açyk sary, goýy we ş.m.Bu LED zolagyndaky şöhleler bilen baglanyşykly.Reňk temperaturasynyň we netijeliliginiň tapawudy sebäpli, bellikde ...
  Koprak oka
 • LED hammam aýnasyny saýlamagyň sebäpleri

  1.LED hammam aýnasy daşky gurşawa arassa materiallardan ýasalanlygy sebäpli daşky gurşawa täsir etmeýär.2. Adamlar aýna seredenlerinde, LED hammam aýnasy has aýdyň şöhle saçar, sebäbi onuň öz yşygy bar.3. Çygly eliňiz bilenem elektrik togunyň urmagy ýok, boluň ...
  Koprak oka
 • What is LED mirror ?

  LED aýna näme?

  LED aýna, LED zolagy arkaly ýagtylyk berýän aýna.Käbir LED makiýaup aýnalary, LED hammam aýnalary, tunel aýnalary LED aýnalary hem diýlip bilner.Bu aýnalara köplenç LED hammam aýnasy ýa-da LE ... diýilýär.
  Koprak oka